เดินกับพระเจ้าในความชอบธรรม ( Life in Godliness)

Life in Godliness

  Life in Godliness  คำสอนชุด ชีวิตที่เดินกับพระเจ้า โดยมัดธิว  มาร์เร็สโก้  11-23 ,bp 2016   มาพร้อมกับ การนำนมัสการอธิษฐาน ก่อนการสอน

มีทั้งหมด 6 ตอน  ใน ytube ข้างล่างต่อไปนี้คือบัชชีธนาคารถวายนิเวศ

Powered by www.477internet.com