Daily Devotional 2

Daily Devotion by RJ

Day 1                                                                               โดย ริค จอยเนอร์

วันที่ 1  การเริ่มต้น (The Beginning)

ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

การเริ่มต้นของความเข้าใจ คือ ความเข้าใจที่มีต่อการเริ่มต้น  ข้อพระคัมภีร์ข้อแรกที่กล่าวว่า “ในปฐมกาลพระเจ้า” เป็นถ้อยคำที่สำคัญที่สุด  ความเข้าใจในข้อนี้จะเป็นรากฐานของความจริงทั้งหมด  ก่อนที่เราจะสามารถเข้าใจเรื่องของวาระสิ้นยุคนั้นหรือเข้าใจเป้าประสงค์ของวาระปัจจุบันนั้น  เราต้องทำความเข้าใจกับการเริ่มต้นก่อนเพราะว่านี่คือรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่าง

“ในปฐมกาลพระเจ้า”  สี่คำนี้เป็นถ้อยคำที่มีคุณค่าที่เราควรศึกษาไปชั่วชีวิต เป็นคำที่เป็นรากฐานสำหรับการนมัสการนิจนิรันดร์ เราเป็นอยู่เพราะพระเจ้า  ดังนั้นเราเป็นหนี้พระองค์ในทุก ๆ ด้าน  พระองค์เท่านั้นคู่ควรแก่การนมัสการและอุทิศทุ่มของเรา

ในวาระสิ้นยุคนั้นความเข้าใจเรื่องจุดเริ่มต้นจะแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งเชิงปรัชญาต่าง ๆ ได้  เรื่องนี้เข้าใจได้เพราะเมื่อเราสามารถตอบคำถามหนึ่งได้อย่างถูกต้องแล้วก็จะทำให้คำถามอื่น ๆ ได้รับคำตอบไปด้วยกัน  แต่ถ้าเราตอบคำถามหนึ่งผิดไปก็จะเปิดประตูให้ความมืดและการหลอกลวงทุกรูปแบบเข้ามาได้

ความแข็งแกร่งของรากฐานจะเป็นตัวกำหนดของขนาดของสิ่งที่จะมาสร้างบนรากฐานนั้น  เปรียบได้กับความลึกซึ้งของความเข้าใจเกี่ยวกับการเริ่มต้นของเรา จะเป็นตัวกำหนดขนาดของกำลังฝ่ายวิญญาณของทั้งชีวิตของเรา  เมื่อเราเข้าใจว่ามีจุดเริ่มต้นในพระเจ้า ว่าพระองค์ทรงสร้างเราด้วยวัตถุประสงค์  เราเองก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์  ความจริงเกี่ยวกับการเริ่มต้นของเราก็คือการเริ่มต้นของความจริงทั้งหมด  เมื่อพระองค์ทรงสร้างเราเราก็เป็นของพระองค์  ดังนั้นพระประสงค์และแผนงานของพระองค์ต้องชี้นำเรา

ถ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราขึ้นมา เราก็ไม่สามารถอ้างตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลได้  พระเจ้าเองเป็นศูนย์กลาง พระองค์ทรงเป็นอัลฟาและโอเมกา ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย  พระองค์คือผู้ที่ทรงพระนามว่า “ ทรงเป็น”  ทุกสิ่งจะถูกรวบรวมมาอยู่ในพระองค์  แม่เหล็กทุกแห่งจะชี้ขั้วมาที่ขั้วโลกเหนือทั้งหมด ฉันใดก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะชี้มาที่พระองค์ซึ่งเป็นขั้วแม่เหล็กแห่งความจริงทั้งมวล  ขั้วแห่งความจริงในหัวใจของเราที่เราทุกคนมีซึ่งเป็นหลักในการตัดสินใจของเราว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้า  ทุกสิ่งมาจากพระองค์และจะกลับไปที่พระองค์  นี่คือลิขิตชีวิตของเราและก็คือเป้าหมายชีวิตของเราด้วย  ที่เราจะกลับไปสู่พระองค์พระผู้ทรงสร้างและเราจะรับใช้พระองค์ในทุกสิ่ง

ความจริงนี้มีความหมายที่สำคัญต่อการเริ่มต้นทุกอย่าง  วิธีที่เราเริ่มต้นวันใหม่ของเราจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการใช้เวลาในแต่ละวัน  วิธีที่เราเริ่มต้นชีวิตแต่งงานของเราจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแต่งงานของเรา  วิธีที่เราเริ่มต้นพันธกิจของเราหรือวิธีที่เราจะเริ่มสิ่งต่าง ๆ จะเป็นการบ่งบอกถึงรากฐานของมัน  วิธีการเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างมักจะเป็นปัจจัยพื้นฐานของคุณภาพของผลิตผลที่ออกมาเสมอ  โครงการใด ๆ ที่เริ่มแบบกระทันหันรวดเร็วก็มักจะล้มเลิกโครงการสำคัญ ๆ ไปได้  ดังนั้นเราต้องระมัดระวังในการวางรากฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่จะถูกใช้เป็นประจำทุกวัน  ถ้ารากฐานพังลงแล้วอาคารทั้งหมดจะถล่มลงมาด้วย    อัครฑูตเปาโลได้กล่าวไว้ใน 1 โครินโธ 3:11

“เพราะว่า ใครจะมาวางรากฐานอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่ได้วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ บนรากนั้นถ้าใครจะก่อขึ้นด้วย ทองคำ เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง การงานของแต่ละคนก็จะปรากฎให้เห็น เพราะวันพิพากษานั้นจะสำแดงให้เห็นคือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟ และไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไร”

การรู้จักพระเยซูคริสต์และติดสนิทกับพระองค์เป็นรากฐานของชีวิตจิตวิญญาณของเรา ซึ่งเราอาจจะสร้างสิ่งต่าง ๆ บนรากฐานนี้ได้ และเราอาจจะเรียนรู้ความจริงมากมายเกี่ยวกับวิถีทางของพระองค์และเป้าหมายของพระองค์  เราอาจจะทำสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพระองค์  แต่การมาหาพระองค์ทุกวันและทำทุกสิ่งร่วมกับพระองค์และเพียงเพื่อพระองค์เป็นสิ่งจำเป็นถ้าเราต้องการเกิดผลฝ่ายวิญญาณจริง ๆ  อ.เปาโลได้กล่าวไว้ใน เอเฟซัส 1: 9-10 ว่า “พระเจ้าโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกแห่งพระประสงค์ของพระองค์ตามความชอบพระทัยพระองค์ที่ทรงดำริไว้แล้วในพระคริสต์  ทรงประสงค์ที่จะทำให้แผนงานสำเร็จ เมื่อเวลาครบบริบูรณ์แล้วคือที่จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกให้อยู่ในพระคริสต์”

ถ้าเป้าประสงค์สุดท้ายของพระเจ้า คือ จะรวบรวมทุกสิ่งมาอยู่ในพระบุตรพระองค์  ถ้าชีวิตเราไม่จดจ่อที่เป้าประสงค์สุดท้ายของพระเจ้า และยึดมั่นว่าทุกสิ่งที่เราทำนั้นมีรากฐานในพระองค์  เราจะถูกชักจูงออกไปด้วยเป้าประสงค์ต่าง ๆ ที่ด้อยกว่า  เหมือนที่หลายคนถูกดึงดูดออกจากแม่น้ำแห่งชีวิตด้วยความทุกข์ยากเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แทรกแซงเข้ามา  ถ้าคุณคงยืนหยัดในแม่น้ำของพระเจ้าและรักษาการจดจ่อกับพระเยซูคริสต์ในทุกสิ่งก็จะเป็นการวางรากฐานให้ยืนหยัดต่อไปได้.

 

แปลโดย วรรณา  ไพบูลย์เกษมสุทธิ

 

 

Powered by www.477internet.com