ห้องอธิษฐานได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศฝ่ายวิญญาณ
คำพยานของ Phil Wolt การเดินทางฝ่ายวิญญาณ ที่มาเป็น Forerunner messenger
สู่ความใกล้ชิดพระเจ้า
คำพยานจากห้องอธิษฐานโดยอ.วรรณา ไพบูลย์เกษมสิทธิ วันที่ 2 เมษายน 2011
คำพยานของคุณโปรดปราน พืชผล (เดซี่) เป็นสมาชิกของคริสตจักรสดุดี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011
คำพยานของคุณสุรพล ติยะกูลกิจ สมาชิกคริสตจักรสะพานเหลือง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2011
คำพยานของคุณจิราภรณ์ แว่นใหญ่ สมาชิกคริสตจักรสดุดี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2011
คำพยานของคุณอำภา มานะวัฒนกิจ สมาชิกคริสตจักรกิจการพระคริสต์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2011
คำพยานของคุณนารดา ไทรงาม (น้องมิ้น) สมาชิกคริสตจักร Living Steam
Powered by www.477internet.com