28 hrs Burn แห่งการนมัสการและอธิษฐาน 22-23 กค.16
ทำไม นิเวศอธิษฐาน ตอนที่ 1
หนังสือ วิวรณ์
เติบโตขึ้นในชีวิตอธิษฐาน บทที่ 3
เติบโตขึ้นในชีวิตอธิษฐาน บทที่ 2
การศึกษาพระคัมภีร์ DIY
อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม
เติบโตขึ้นในชีวิตอธิษฐาน
ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 5-6
ขอบพระคุณ 2014
Daily Devotional 3
Daily Devotional 2
นิเวศอธิษฐาน แตกต่างจากที่ประชุมอธิษฐาน อย่างไร?
Daily Devotional
Sermon on the Mount : คำเทศนาบนภูเขา
เคลื่อนไปในความรัก 2014
ชีวิตอธิษฐานที่หลั่งไหลจากพระสิริ Prayer out of His Glory
ห้องอธิษฐาน หุ้นส่วนกับ คจ ท้องถิ่น แบบ ทวิภาคี
พระองค์ผู้เดียวยอดปรารถนา
บทความดี เสริมสร้างชีวิต
อธิษฐานสอดคล้องกับพระทัยพระบิดา โดย ริก จอยเนอร์
เพื่อนร่วมงานของพระเจ้า Co-laboring with God
ซ่อนหา และ ค้นพบ
ชัวิตคริสเตียนพื้นฐาน –การชำระชีวิต ความคิด ด้วยพระคำ โดย บิล จอนห์สัน
ไป สถานีอธิษฐานย้อนหลัง ( ดูเมนูบน)
ขอเชิญ ร่วมนมัสการอธิษฐาน 15 ชั่วโมง ยกพระเยซู – Lift Jesus Higher
การเผชิญกับความรักของพระเจ้า เป็นเส้นทางที่จะนำเราไปสู่จุดหมายชีวิตของเรา
คำเทศนาบนภูเขา รากฐานที่ไม่หวั่นไหว ตอนที่ 2
คำเทศนาบนภูเขา รากฐานที่ไม่หวั่นไหว ตอนที่ 1
พระสิรินิรัดร์ของพระองค์ผู้ทรงเป็นนักอธิษฐานวิงวอน ตอนที่ 2
Powered by www.477internet.com