BFSM: School of the Word รร.แห่งพระคำ

BFSM

Bangkok Forerunner School of Ministry (BFSM)

Bangkok Forerunner School of Ministry (BFSM) เป็น โรงเรียนพระคริสตธรรมในสายน้ำแห่งคลื่นการฟื้นฟู ที่มุ่งเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ทั้งด้านพระคำและฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะประกาศพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์อย่างกล้าหาญ นักศึกษาจะน้อมรับการฝึกอบรมอย่างลึกซึ้งตามหลักการของพระคริสตธรรม ในบริบทของการผสานพันธกิจกับการนมัสการอธิษฐาน 24/7  ซึ่งเป็นผลมาจากปรัชญาศาสนศาสตร์ของการเชื่อมโยงของชีวิตความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเยซู การเรียนการสอน  การรับใช้ และ การประกาศ พันธกิจเมตตา-ยุติธรรม

เป้าหมายเพื่อ ให้ผู้เชื่อนำวิญญาณผู้หลงหาย  รักษาคนป่วย  ปลูกคริสตจักร  ปลูกนิเวศอธิษฐาน  ผู้นำผู้รับใช้ และแสวงหาโอกาสที่จะสร้างผลกระทบต่อสังคม

การเรียนการสอน ถูกออกแบบผสมผสานกับการอดอาหาร การนมัสการ  อธิษฐาน  การเผยพระวจนะ  ในบรรยากาศของการนมัสการอธิษฐาน 24/7  เราต้องการฝึกอบรม  ผู้นำ  นักร้องเพลงเผยพระวจนะ  นักนมัสการ นักอธิษฐาน ผู้ปลูกคริสตจักร  อาจารย์  และผู้นำในภาคธุรกิจ ที่จะ ครอบครองภาคส่วนต่างๆของ 7 ภูเขา

BFSM’s curriculum หลักสูตร  ผสานการศึกษาพระคัมภีร์เป็นเล่มๆ   การอธิษฐานและอธิษฐานวิงวอน   การนมัสการ  การสร้างสาวก  จากพลังของกลุ่มย่อย และ การสร้างสาวกผ่าน team mentoring  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตคริสเตียนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายใน    การออกแบบหลักสูตรเพื่อเตรียมนักศึกษาที่จะเข้าใจภาพใหญ่ ของคุณค่าพื้นฐานและศาสนศาสตร์ของไลฟสไตล์ของชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้า และความเร่งด่วนของการเตรียมชีวิตสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู

หลักสูตร อยู่บนพื้นฐานของ

  1. พระเจ้ากำลังสร้างคนรุ่นใหม่ของผู้สื่อสารยุคสุดท้าย (generation of end-time messengers) เหมือน ยอห์นบัพติสโต  ในการเตรียมทางเพื่อการเสด็จกลับมาของพระเยซู โดยการประกาศพระกิตติคุณแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแก่บรรดาประชาชาติ
  2. ยุทธศาสตร์ในการเตรียมคริสตจักร คือ การประชุมอธิษฐานนมัสการรวม การอดอาหารเพื่อปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
  3. ชีวิตที่เชื่อฟังพระเยซูแบบ 100 %ซึ่งได้รับพลังจากความใกล้ชิดสนิทสนม ในชุมชนผู้เชื่อที่มีความคิดเหมือนกันในค่านิยม สี่ประการ คือ

I: Intercession  การอธิษฐานวิงวอน รวมทั้งการปลดปล่อยการฟื้นฟูในภูมิภาคต่างๆ

H: Holiness of heart หัวใจที่บริสุทธิ์   ชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดๆ  ที่หลั่งไหลจากความใกล้ชิดสนิทพระเจ้า

O: Offerings to the poor  การถวายให้คนยากจน  โดยตั้งใจอุทิศชีวิตแด่พระเจ้าใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่ให้อย่างยิ่งใหญ่

P: Prevailing faith ความเชื่อที่มีชัยชนะ  มีความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้า ในการปลดปล่อยงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหนือคริสตจักร

 

Internship  การฝึกงาน

เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาจะจดจ่อชีวิตกับการนมัสการพระเยซู ศึกษาพระคำ รับใช้ในงานพันธกิจเมตตา  รับใช้ด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณ  และต่อสู้เพื่อความบริบูรณ์ของเป้าประสงค์ของแผ่นดินของพระเจ้า

 

Integrated Program for College Student  สำหรับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องการเรียนพระคริสตธรรมเพื่อเตรียมชีวิตการรับใช้ ทางนิเวศอธิษฐานออกแบบหลักสูตรพิเศษ ที่ ท่านสามารถเรียน General Study วิชาพื้นฐานต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  มานุษยวิทยา ได้จากทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง แล้วเรียนวิชาพระคัมภีร์ต่างๆ ทั้งดนตรี จาก  BFSM  2 ปี ได้  พร้อมกับ Internship 1 ปี ก็จะได้ปริญญาตรีจากทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ประกาศนียบัตรจากทาง BFSM     ถ้าเรียนเพิ่มเติมกับ  House Church Planting Institute ก็จะได้ประกาศนียบัตรเพิ่มอีกเช่นกัน

หลักสูตร  BFSM

  • โรงเรียนแห่งพระคำ   School of the Word  ศึกษาพระคัมภีร์ทั้งเดิมและใหม่ แบบ inductive bible study ที่จะสามารถศึกาพระคัมภีร์ด้วยตัวเอง   เป้าหมายของโรงเรียนศึกษาพระคัมภีร์ คือช่วยนักศึกษา ให้มีความรู้ที่หนักแน่น จากพระคัมภีร์ เพื่อจะช่วยชี้ทางในชีวิตทุกด้าน เราเชื่อว่าเมื่อคนมีพื้นฐานที่มั่นคงจากพระคัมภีร์นั้นแล้ว ทั้งพันธกิจ ชีวิตสมรส การดูแลในด้านการเงิน การให้คำปรึกษา ฯลฯ จะถูกนำด้วยพระคำของพระเจ้า และจะนำไปสู่การเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและถวายพระสิริแด่พระเจ้า

  • โรงเรียนการสร้างสาวก  school of discipleship  การสร้างสาวกจากทีมผู้นำ ทั้งความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ชีวิต  ในการเป็นแบบอย่าง แบ่งปัน เสริมสร้างชีวิตนักศึกษา   โรงเรียนการสร้างสาวก ตั้งเป้าที่จะเตรียมผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และช่วยคนให้รู้จักพระเจ้าในระดับลึกและมีความหมายมากยิ่งขึ้น เป้าหมายคือการที่ช่วยสร้างและหล่อหลอมลักษณะที่ดีของคริสเตียน และขณะเดียวกันก็ปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า และ ระหว่างนักศึกษากับครอบครัว รวมทั้งเพื่อน ตามหลักการพระคัมภีร์  กระบวนการเรียนการสอนเน้นเรื่องการพัฒนาชีวิตประจำวันที่เดินกับพระเจ้า มากกว่าที่เพิ่มพูนความรู้ หรือข้อมูลในสมองเท่านั้น  ช่วยพัฒนาการมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้า รู้จักพระเจ้ามากขึ้น มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

  • โรงเรียนแห่งการนมัสการอธิษฐานschool of prayer and worship  ฝึกที่จะเป็น  Forerunner or messenger ที่ดีของพระเจ้าในการเตรียมทาง นำเสด็จให้พระเยซูคริสต์  การเรียน ทั้งภาคทฤษฎี และ ฝึกปฎิบัติการในห้องอธิษฐาน  และ  Burn Internship 2 สุดสัปดาห์ ใน 1 ปี

  • สถาบันการฝึกอบรมผู้นำเพื่อคริสตจักรบ้าน  House Church Planting Movement Institute  เป็นวิทยาลัยพระคริสตธรรมฉบับย่อให้ผู้นำฆราวาส ได้เรียนรู้ การปลูก การอภิบาล  สร้างสาวก ในวิถีทางของคริสตจักรตามบ้าน มีการอบรม 3 สุดสัปดาห์ ใน 1 ปี ที่  Glory Areana ลาดพร้าว 97  ค่าลงทะเบียน 4500 บาท ต่อปี  มีหลักสูตร ดังนี้

ตารางเรียนภาคที่หนึ่ง (23-25 เมษายน 58) ของ การสร้างผู้นำเพื่อคริสตจักรตามบ้าน House Church Planting Movement Institute
วัน/เวลา พฤหัส ศุกร์ เสาร์
06.00 – 07.00 เดินทางมา ลงทะเบียน ฝึกเทศนา -  แบ่งปัน
07.00 -08.00 อาหารเช้า
08.00 – 12.00 หลักความเชื่อและจริยธรรม การอธิษฐาน(อธิษฐานวิงวอน) การประกาศ
12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 รากฐานชีวิต สำรวจพระคัมภีร์ การปลดปล่อย
17.00 – 18.30 พัก – อาหารเย็น เดินทางกลับบ้าน

(อาจมีสอนเพิ่มเติม)       

ระหว่างภาคมีการฝึกงาน

18.30 – 22.00 ฝึกเทศนา-นำนมัสการ-มหาสนิท-อธิษฐานวางมือ
ตารางเรียนภาคที่สอง (30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 58)
วัน/เวลา พฤหัส ศุกร์ เสาร์
06.00 – 07.00 เดินทางมา ลงทะเบียน ฝึกเทศนา -  แบ่งปัน
07.00 -08.00 อาหารเช้า
08.00 – 12.00 ติดตามผล สร้างสาวกและสร้างผู้นำ สนิทสนมกับพระเจ้า การตั้งคริสตจักรและ

การบริหารคริสตจักร

12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า การศึกษาพระคัมภีร์ การขับผีและปลดปล่อย
17.00 – 18.30 พัก – อาหารเย็น เดินทางกลับบ้าน

(อาจมีสอนเพิ่มเติม)

ระหว่างภาคมีการฝึกงาน

18.30 – 22.00 ฝึกเทศนา-นำนมัสการ-มหาสนิท-

อธิษฐานวางมือ

ตารางเรียนภาคที่สาม (22 – 24 ตุลาคม 58)
วัน/เวลา พฤหัส ศุกร์ เสาร์
06.00 – 07.00 เดินทางมา ลงทะเบียน ฝึกเทศนา -  แบ่งปัน
07.00 -08.00 อาหารเช้า
08.00 – 12.00 อิสราเอล พระสิริของพระเจ้า การให้คำปรึกษา การประกาศด้วยฤทธิ์เดชและ

ของประทาน

12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 ฟังเสียงพระเจ้า ดาวิด-การพัฒนาผู้นำ ศาสนพิธี
17.00 – 18.30 พัก – อาหารเย็น พิธีรับสัมฤทธิบัตร

เดินทางกลับบ้าน

 

18.30 – 22.00 ฝึกเทศนา-นำนมัสการ-มหาสนิท-

อธิษฐานวางมือ

 

  • โรงเรียนแห่งการบำบัด ปลดปล่อย  school of healting and deliverance ใช้หลักสูตร ของ Bethel sozo เริ่มอบรม Basic Sozo Training 27-29 สค.2015  ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
  • โรงเรียนแห่งการฟังเสียงพระเจ้า และ การเผยพระวจนะ school of prophecy

 

 ภาคการศึกษา 2015    เริ่ม  ก.ค.- ก.ย.

n  โรงเรียนแห่งพระคำ วิชา  สำรวจพระคัมภีร์เดิมและใหม่ เริ่ม 6 กค.

n  Fascinate for Youth on Saturday (July 4,11)

facinate youth

สนใจสอบถามรายละเอียด  ที่ อ.วรรณา  084-6532503

 

Powered by www.477internet.com