ทีมงาน

framw work of THOP2017 bigTHOP network weekly schedule

กรรมการ (Comittee)
Dr. Choy Leng Yuen                  อาจารย์วรพงศ์  จริยพฤติพงศ์ (อ.ซิดนีย์ )
คุณชาติชาย  โฆษิตธนากร             อาจารย์วรรณา  ไพบูลย์เกษมสุทธิ
อาจารย์สุวัฒน์  ไพบูลย์เกษมสุทธิ

ผู้นำปฎิบัติการ  Senior Leadership Team : อ วรรณา  ไพบูลย์เกษมสุทธิ

นโยบายการทำงาน : คริสตจักรท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วนพันธกิจ  เช่น ห้องอธิษฐานวันเสาร์ที่คริสตจักรพระโขนงแบ๊พติสต์ 7 ชั่วโมง  มีโรงเรียนอธิษฐาน  มีคริสตจักรพระโขนงแบ๊พติสต์เป็นหุ้นส่วนพันธกิจ  โครงการเสริมสร้างเตาไฟแห่งการอธิษฐานที่คริสตจักรบ้านพระคุณ  เป็นต้น

ทีมงานร่วมรับใช้ในนิเวศอธิษฐาน

ทีมอธิษฐาน อาสาสมัครร่วมรับใช้ /intercessor team  : อ.สุวัฒน์ –อ.วรรณา ไพบูลย์เกษมสุทธิ  คุณเพชรสกุล  ดรุณลิขิตวงษ์(หญิง)  คุณเพชรลักษณ์ รุจิระวัฒน์     ทีมอธิษฐานนมัสการของคริสตจักรพระโขนงแบ๊พติสต์   อ.เกรียงศักดิ์ โพธาราม (อ.ป๊อบ) คุณรัตติกร ไตรลักษณ์ (ไก่) ทีมจากนิเวศอธิษฐานในเครือข่ายนิเวศอธิษฐานประเทศไทย

ทีมนมัสการ/ worship team  : อ.พิษณุ  ไทรงาม (อ.หม่อง)  อ.เกรียงศักดิ์ โพธาราม (อ.ป๊อบ) คุณรัตติกร ไตรลักษณ์ (ไก่)  และพี่น้องคริสเตียนที่รักการนมัสการอธิษฐานที่ได้รับการทรงเรียกให้มาร่วมงานปรนนิบัติหน้าพระพักตร์

ทีมวิทยากรร่วม : อ.วรพงศ์จริยพฤฒิพงศ์  อ.ดร.ชอยเล็ง  ยูน   อ.นิรนาถ  ฤทธิวรชาติ (อ.โต)  อ.ตรูจิตต์  นีเดอเรอร์       อ.สุวัฒน์ –อ.วรรณา  ไพบูลย์เกษมสุทธิ  อาจารย์จากหุ้นส่วนพันธกิจ เช่น อ.ประยุทธ (จาก SEAHOP) อ.กฤษฎา  ชูสกุลธนะชัย (จากพันธกิจคนใหม่คนเดียว และคริสตจักรบ้านรักชุมชน)  เป็นต้น

ทีมสนับสนุน :  คุณเพชรสกุล  ดรุณลิขิตวงษ์ (หญิง) ( ธุรการ-ประสานงาน)

Powered by www.477internet.com