เกี่ยวกับเรา

framw work of THOP2017 bigTHOP network weekly schedule

ความเป็นมา

คนเหล่านี้เราจะนำมายังภูเขาบริสุทธิ์ของเรา และกระทำให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเรา เครื่องเผาบูชาของเขาและเครื่องสักการบูชาของเขา จะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะนิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐาน สำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลาย ( อิสยาห์5 6:7 )

เราคือ กลุ่มคนไทยที่มุ่งมั่นจะเห็นพระสิริของพระเจ้าปกคลุมประเทศ  ให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในประเทศไทย  (โดยไม่เป็นสาขา พันธกิจขององค์กรต่างประเทศ  หรือ International House of Prayer )

มีผู้รับใช้พระเจ้ามากมาย ที่กล่าวถึงการรื้อฟื้นพลับพลาของดาวิด มีการเปลี่ยนแปลงของการนมัสการที่เข้าสู่การทรงสถิต  รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ  การรื้อฟื้นการนมัสการอธิษฐาน รื้อฟื้น การทรงสถิตของพระเจ้า ก่อนการฟื้นฟูใหญ่ที่จะมาถึงทั่วโลก  มีคำเผยพระวจนะที่มีการกลั่นกรองออกมาเช่น  ACPE Word of the Lord 2010-11   เช่น คำเผยพระวจนะของ 2011 จากคณะผู้ปกครอง ตัวแทนอัครทูต และผู้เผยพระวจนะที่รวมกันปีละครั้ง   รวบรวมคำนี้โดยซินดี้ เจคอบปีนี้เป็นปีแห่งการผลัดเปลี่ยน  มีตอนหนึ่งของคำเผย กล่าวถึงการรื้อฟื้นพลับพลาดาวิด การรื้อฟื้นการนมัสการ 24/7 ที่จะเปิดฟ้าสวรรคเหนือประชาชาติ เปิดประตูสู่การเก็บเกี่ยวใหญ่  จะมีการเปิดสถานที่นมัสการแบบนี้แห่งใหม่ มากขึ้นทั่วโลก

นิเวศอธิษฐานอยู่ในภาพใหญ่ของพระเจ้า
การเคลื่อนไหวของการอธิษฐานในยุคสุดท้าย (The End-time Prayer Movement )

ในประวัติศาสตร์คริสตจักร  เราจะเห็นการเคลื่อนไหวของการอธิษฐานนำหน้าคลื่นของการฟื้นฟูเสมอๆ และพระเจ้ากำลังยกระดับการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวของการอธิษฐานให้สูง และเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

ก่อนที่พระเยซูเสด็จกลับมา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของการอธิษฐานวิงวอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั่วโลก (อิสยาห์19:20-22; 24:14-16; 25:9; 26:8-9; 27:2-5, 13; 30:18-19; 42:10-13; 43:26; 51:11; 52:8; 62:6-7; เยเรมีย์31:7; 51:8; โยเอล2:12-17, 32; เศฟันยาห์2:1-3; สดุดี 102:17-20; 122:6; 149:6-9; เศคาริยาห์8:20-23; 10:1; 12:10; 13:9; ลูกา 18:7-8; มัทธิว21:13; 25:1-13; วิวรณ์ 5:8; 6:9-11; 8:3-5; 9:13; 14:18; 16:7; 18:6; 22:17, 20)

นิเวศอธิษฐาน คือ อัตลักษณ์นิจนิรันดร์ของผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ The eternal identity of the redeemed is to be a “House of prayer.” การเป็นนิเวศอธิษฐานหมายความว่า “ เมื่อพระเจ้าตรัส และเคลื่อนใจเราแล้ว เราก็อธิษฐาน และไปเคลื่อนใจพระเจ้า เพื่อให้พระองค์ปลดปล่อยทรัพยากรของพระองค์ในโลก เมื่อพระเจ้าเอ่ยชื่อผู้ใด เป็นการบ่งว่าเขาดำเนินการในพระวิญญาณ

(อิสยาห์56:7) คนเหล่านี้เราจะนำมายังภูเขาบริสุทธิ์ของเรา และกระทำให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเรา เครื่องเผาบูชาของเขา และเครื่องสักการบูชาของเขา จะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะนิเวศของเรา เขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐาน สำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลาย

พระเจ้าทรงมองเห็นคริสตจักรท้องถิ่นในเมืองต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของนิเวศอธิษฐานของพระองค์ เช่น นิเวศอธิษฐานของเมืองแคนซัสประกอบไปด้วยคริสตจักรท้องถิ่นมากกว่า 1,000 แห่ง

นิเวศอธิษฐานของกรุงเทพ ก็ควรประกอบด้วยคริสตจักรหลายๆ แห่งในกรุงเทพ พันธกิจนิเวศอธิษฐานประเทศไทย 24/7 เป็นดุจสถานนีเติมน้ำมัน ให้กับนิเวศของเมืองนั้น วิวรณ์ บทที่ 4-5 อธิบายการนมัสการรอบพระที่นั่ง พระบัลลังก์ของพระเจ้าที่ต่อเนื่อง มีดนตรี คนเหล่านั้นที่อยู่ใกล้พระที่นั่ง มีส่วนในการนมัสการ อธิษฐานในสวรรค์ ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน พระเจ้าทรงปรารถนาให้การนมัสการในโลกนี้เป็นเหมือนการนมัสการใน (วิวรณ์ 4:8 ) สัตว์ทั้งสี่นั้นมีปีกหกปีก และมีตาทั้งรอบนอก และข้างใน และสัตว์เหล่านั้นร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในกาลก่อน ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน และผู้ซึ่งจะเสด็จมา” (วิวรณ์ 5:8-9 )

เมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือนั้นแล้ว สัตว์ทั้งสี่กับผู้อาวุโสยี่สิบสี่คนนั้น ก็ทรุดตัวลงถวายบังคมพระเมษโปดก ทุกคนถือพิณ และถือขันทองคำบรรจุเครื่องหอม ซึ่งเป็นคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งปวง และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ดังนี้ “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วนหนังสือนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น พระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกชาติ และทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้า

การนมัสการบนโลกได้เป็นพยานในโลกนี้ถึงพระองค์ผู้งดงามผู้ทรงสมควรแก่การนมัสการ การนมัสการอธิษฐานเปลี่ยนแปลงบรรยากาศฝ่ายวิญญาณของภูมิภาคที่มีการประกาศพระกิติคุณ เพื่อให้เกิดการปลดปล่อยพระคุณของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณมากขึ้น

ท่านอิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงการนมัสการอธิษฐานของยุคสุดท้ายต่อหน้าพระเจ้าองค์เจ้าบ่าว ว่าจะมีดนตรี มีความต่อเนื่อง มีไปทั่วโลก มีพันธกิจ มีการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าเพิ่มขึ้น การร้องเพลต่อหน้าพระองค์ผู้เป็นที่รักที่เปิดเผยถึงความรัก และถ่ายทอดความรักของพระเจ้า ในจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นมีดนตรี ดังนั้นดนตรี และการร้องเพลงที่มีการเจิมจะแตะจิตวิญญาณของมนุษย์ในระดับลึก และทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน ( อสย. 54:5; 62:5) เกี่ยวกับดนตรี (อสย. 24:14-16; 26:1; 27:2; 30:29, 32; 35:2, 10; 42:10-12; 54:1),อย่างต่อเนื่อง (อสย. 62:6-7), เป็นทั่วโลก (อสย. 24:16; 42:10-13), เป็นพันธกิจ (อสย. 54:13-14; 62:6-12), เป็นสิ่งที่หลั่งไหลจากความสัมพันธกับพระเจ้า การเปิดเผยสำแดงว่าพระเจ้าคือผู้ใด (อสย. 54:5; 62:5).

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกร้องให้คริสตจักรร่วมงานกัน เพื่อถวายคำอธิษฐาน เคลื่อนไปกับ ดนตรีแห่งการเผยพระวจนะ และชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า เพื่อทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จ ( ฟื้นใจคริสตจักร นำวิญญาณที่หลงหาย สร้างผลกระทบต่อสังคม ) นี่คือการอธิษฐานเพื่อพันธกิจ ด้วยดนตรี ที่หลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า ความขัดแย้งในยุคสุดท้ายคือ การต่อสู้ระหว่าง นิเวศอธิษฐาน สองแบบ หรือ การขับเคลื่อนการนมัสการสองสาย ปฎิปักษ์พระคริสต์จะสร้างการเคลื่อนไหวการนมัสการขึ้นทั่วโลกเช่นกัน

 

นิมิตนิเวศอธิษฐานประเทศไทย

ประเทศไทยจะเป็นที่ประทับของพระเจ้า เป็นที่ที่ปกคลุมไปด้วยพระสิริของพระเจ้า ประเทศที่ฟ้าสวรรค์เปิดออก มีความรอดมากมายมหาศาลเกิดขึ้น แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่เต็มประเทศไทย

  • เป็นไปได้ด้วยไฟบนแท่นบูชาที่ลุกอยู่เสมอ ทั้งกลางวันกลางคืน เต็มไปด้วยการนมัสการอธิษฐานรอบพระบัลลังก์ของพระเจ้า การสร้างการปกคลุมฝ่ายวิญญาณ (วิวรณ์ 4-5) การนมัสการอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณของพลับพลาดาวิด เราจะสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้า การทรงสถิตของพระเจ้าที่นำมาซึ่งความสดชื่นฝ่ายวิญญาณ บำบัดรักษา ฟื้นใจโดยไม่มีนักเทศน์ พระเจ้าจะรื้อฟื้น ความรัก ความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ การแช่ในการทรงสถิต จะทำให้เรารับการเปิดเผยสำแดงได้ง่ายขึ้น (เอเฟซัส1:17-19)
  • เป็นดุจบ่อน้ำแห่งการฟื้นใจ คนที่อยู่นิเวศอธิษฐาน ต่างมีคำพยานของการฟื้นใจ การรับการสัมผัสแตะต้องของพระวิญญาณ ได้รับการบำบัดรักษา รื้อฟื้นความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิมสนมกับพระเจ้า ได้รับกำลังใหม่ฝ่ายวิญญาณ รื้อฟื้นบัญญัติข้อใหญ่ เพื่อทำพระมหาบัญชาให้สำเร็จ
  • พระเจ้ากำลังรื้อฟื้นชุมชนแห่งสิทธิอำนาจขึ้น เพื่ออธิษฐาน อย่างเห็นพ้องต้องกัน ในฐานะรัฐบาลของพระเจ้า ปลดปล่อยแผ่นดินของพระเจ้า เข้าสู่การเก็บเกี่ยวที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อนในประว้ติศาสตร์ร่วมกัน
  • พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวให้มีการนมัสการอธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อนำหน้าการ เคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธ์ในประเทศไทย คนไทยเองต้องลุกขึ้น เป็นหนึ่งเดียวกัน นมัสการอธิษฐาน

 

วัตถุประสงค์

1. ให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งไฟ ด้วยการจุดไฟบนแท่นบูชา ให้มีการรื้อฟื้นพลับพลาของดาวิด การนมัสการอธิษฐานรอบพระบัลลังก์ ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศฝ่ายวิญญาณ การเคลื่อนไหวใหญ่ของพระเจ้าในประเทศไทย

2. ทำงานร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น เป็นหุ้นส่วนพันธกิจ Partnership โดยที่ถ้าคริสตจักรไหนสนใจทำนิเวศอธิษฐาน ให้ นิเวศอธิษฐาน ณ สถานที่นั้น เป็นของคริสตจักรนั้นๆ ( ownership belongs to local church) หมายความว่า อำนาจในการบริหารจัดการ เป็นของคริสตจักรนั้นๆ เว้นไว้แต่ว่า ทางคริสตจักรนั้นๆ จะมอบหมายให้ทาง THOP mission base เป็นคนดูแล บริหารจัดการ ทางทีมผู้นำก็ยินดีรับใช้ เป็นกรณีๆไป ทั้งนี้ เพื่อ ลดรายละเอียดที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น ทำให้การทำงานรับใช้พระเจ้าร่วมกันเต็มไปด้วยความไว้วางใจกันและกัน มุ่งสร้างและดำเนินการให้มีการนมัสการอธิษฐาน 24/7 ได้ การทำงานกับคริสตจักรท้องถิ่นที่มีนิมิตร่วมกันแบบ หุ้นส่วนพันธกิจ / Partnership โดยไม่ต้องฟอร์มเป็นกรรมการ พันธกิจนิเวศอธิษฐาน ช่วย setting up & equipping & impartation โดยที่คนในคริสตจักรทำ และเพิ่มพูน เมื่อมีหลายคริสตจักร ก็จะพัฒนาไปสู่นิเวศอธิษฐานในระดับเมือง นั้นๆ เราก็นัดกันทำ 12-24-48-36 ชั่วโมง ของการนมัสการอธิษฐานได้ทุกเดือน หรือสองเดือน โดยที่กำลังคนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ impact & presence ของพระเจ้าจะแน่นและดี ( เข้าใจ + การเจิม) เราก็จะได้นิเวศอธิษฐานที่เป็นของเมืองนั้นๆ ทุกแห่งมีเสรีภาพ และ การนำแบบคนไทย &ด้วยรูปแบบและ วิธีการที่ต่างกัน การร่วมมือจะเป็นระดับพันธกิจ และคริสตจักร ขับเคลื่อนไปด้วยนิมิต และการมีส่วนร่วม

3. ยืนเคียงข้างอิสราเอล ชาวยิว และคนต่างชาติ เป็นคนใหม่คนเดียวกันในพระคริสต์ ( Israel Mandate ) ประสานงานกับ One New Man Thailand ส่งเสริมการยืนเคียงข้างอิสราเอล สร้างความเข้าใจตามหลักการของพระคัมภีร์ในการยืนเคียงข้างอิสราเอลอย่างยั่งยืน อธิษฐานเผื่ออิสราเอลอย่างสม่ำเสมอ

4. นิเวศอธิษฐานประเทศไทย / Thailand House of Prayer mission base จะทำหน้าที่เป็นดุจ สถานีเติมแก็ส ที่จุดไฟ เสริมสร้าง ระดมพล สรรพกำลังทั้งหมดที่พระเจ้าให้ในการสอน ส่งต่อพระคุณของพระเจ้าที่ทรงเรียก ทรงให้แก่เรา ในการทำให้เกิดไฟแห่งการนมัสการอธิษฐานลุกโชติช่วง มุ่งมั่นให้เกิด การจุดไฟบนแท่นบูชา 24/7 ให้มีคนอดอาหารอธิษฐาน ปกคลุมประเทศไทยตลอด 365 วัน สร้าง และสนับสนุนให้มีคนยามยืนประจำบนกำแพงเสมอ ทั้งกลางวันกลางคืน

5. เน้นปรัชญา และค่านิยมIHOP

( I—Intercession/ การอธิษฐานวิงวอน , H—Holiness/ ความบริสุทธิ์ , O—Offering การถวายด้วยใจกว้างขวางให้คนยากจน , P — Prophetic การเปิดเผยสำแดง ) สร้าง วัฒนธรรมแห่งอาณาจักรของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตตามคำเทศนาบนภูเขา ( ค่านิยมแห่งแผ่นดินสวรรค์) และ คำอธิษฐานของพระเยซูใช้ชีวิต เป็นผู้เตรียมทางต้อนรับการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์

6. ทำงานแบบผสานภาพรวม / convergence Prayer—Worship—Mission Movement is one movement มีภาพชัดเจนของความเป็นหนึ่งเดียวกันของการขับเคลื่อน พันธกิจการรับใช้ การนมัสการ และการอธิษฐาน เพื่อแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่

31632032_2008086285928474_4668713520441851904_n

แนวทางการทำงาน ( Approach )

ดำเนินพันธกิจนิเวศอธิษฐานร่วมกับหุ้นส่วนพันธกิจต่างๆ ดังนี้

1. Prayer Room ห้องอธิษฐาน ณ คริสตจักรพระโขนงแบ๊พติสต์ (สุขุมวิท 38) โดยหุ้นส่วนกับคริสตจักรท้องถิ่น

1.1 หุ้นส่วนพันธกิจกับคริสตจักรพระโขนงแบ๊พติสต์  โรงเรียนอธิษฐานและอธิษฐานวิงวอน  วันเสาร์ เวลา 15.00-16.00 น.  และห้องอธิษฐาน เวลา 12.00-19.00 น. ในวันเสาร์

2. Mission พันธกิจนิเวศอธิษฐานสัญจร ในต่างจังหวัด เช่น ขอนแก่น   อุดร  ชลบุรี ศรีราชา เชียงราย ภูเก็ต สงขลา ชุมพร  พังงา นนทบุรี ตามประตูที่พระเจ้าทรงเปิดให้  เพื่อสนับสนุนไฟแห่งการนมัสการอธิษฐานในท้องถิ่น

3. Unified HOP เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย 24/7 ที่อยู่ใน กปท และ  Blessed Thailand Prayer network ที่สนับสนุนให้คริสจักรท้องถิ่น อธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืน โดยที่แต่ละภาคส่วนทำในส่วนที่พระเจ้ามอบหมายให้   THOP สนับสนุนการสร้างผู้นมัสการอธิษฐาน และ การทำนิเวศอธิษฐานที่เป็นรูปธรรม  การอธิษฐานที่ชื่นบาน ทั้งในรูปแบบของคริสตจักรท้องถิ่น และ พันธกิจ 


4. Bible School  
โรงเรียนพระคริสตธรรม และชั้นเรียนเสริมสร้างชีวิตต่างๆ  เพื่อให้คุณภาพของชีวิตอธิษฐาน คำอธิษฐานหลั่งไหลจาก ชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า  เช่น โรงเรียนอธิษฐานและอธิษฐานวิงวอน และชั้นเรียนสร้างชีวิตด้านการใกล้ชิดสนิทสนม  เจ้าสาวพระคริสต์  ยุคสุดท้าย การเยียวรักษา การเผยพระวจนะ การดำเนินชีวิตในพระวิญญาณ การศึกษาพระคำด้วยตนเอง  ผู้นำยุคสุดท้าย เป็นต้นซึ่งจะปรับปรุงพัฒนาไปสู่ 24/7 โดยความร่วมมือของพระกายของพระคริสต์

 

สำนักงานพันธกิจนิเวศอธิษฐานประเทศไทย

เลขที่ 7/17-19 ซอยรามคำแหง 152 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง กทม. 10240

e-mail : thopprayer@gmail.comwanna.thop@gmail.com  

เว็บไซด์ : www.t-hop.org 

Facebook : นิเวศอธิษฐานประเทศไทย หรือ @ThailandHouseofPrayer

Youtube : Thailand House of Prayer

Line@THOP: THOPline@ QR

 

กรรมการ (Comittee)
Dr. Choy Leng Yuen                  อาจารย์วรพงศ์  จริยพฤทธิพงศ์ (อ.ซิดนีย์ )
คุณชาติชาย  โฆษิตธนากร             อาจารย์วรรณา  ไพบูลย์เกษมสุทธิ
อาจารย์สุวัฒน์  ไพบูลย์เกษมสุทธิ

 

ทีมงานร่วมรับใช้ในนิเวศนอธิษฐาน

ทีมอธิษฐาน/intercessor team   อ.สุวัฒน์ –อ.วรรณา ไพบูลย์เกษมสุทธิ    คุณเพชรสกุล  ดรุณลิขิตวงษ์(หญิง)     คุณเพชรลักษณ์ รุจิระวัฒน์คุณ   และอาสาสมัครอธิษฐาน  นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ
ทีมนมัสการ/ worship team  : ทีมคุณรัตติกร ไตรลักษณ์ (ไก่)  อ.เกรียงศักดิ์  โพธาราม (อ.ป๊อบ) ณ คริสตจักรพระโขนงแบ๊พติสต์พระโขนง  อ.พิษณุ  ไทรงาม(อ.หม่อง)   คุณวรรณะ  วงศ์สันติวนิช (โจอี้)  และ พี่น้องคริสเตียนที่รักการนมัสการอธิษฐานที่ได้รับการทรงเรียกให้มาร่วมงานปรนนิบัติหน้าพระพักตร์
ทีมวิทยากร : อ.วรพงศ์จริยพฤฒิพงศ์ , อ. ดร. ชอยเล็ง  ยูน   อ.สุวัฒน์ –อ.วรรณา  ไพบูลย์เกษมสุทธิ   อาจารย์จากหุ้นส่วนพันธกิจ เช่น   อ.กฤษฎา  ชูสกุลธนะชัย (จากพันธกิจคนใหม่คนเดียวและคริสตจักรบ้านรักชุมชน)  เป็นต้น

บัญชีธนาคารของนิเวศอธิษฐานประเทศไทย 
ชื่อบัญชี นายสุวัฒน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ และนายชาติชาย โฆษิตธนากร
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เลขที่บัญชี 056-0-49542-6
สาขา ถนนสุขาภิบาล 3  บึงกุ่ม
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลขที่บัญชี 136-248365-7 
สาขา ถนนรามคำแหง(สัมมากร)
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เลขที่บัญชี 735-2-77447-7 
สาขา ถนนรามคำแหง 151

ถวายทรัพย์

Powered by www.477internet.com