12 Hrs BURN นมัสการอธิษฐาน 12 ชม เดือน มิย 16

12hrsburn_June12 hrs schedule_June

ก่ารนมัสการอธิษฐาน 12 ชม วันศุกร์ที่ 25-26 มิถุนายน 2016 ณ. นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ

เริ่มด้วยการนมัสการ และ ตามด้วย การนมัสการที่พบพระเจ้า เวลา 22.00-23.00 เรียน เรื่อง การพบพระเจ้าผ่านทางพระคำของพระองค์   และตามด้วยห้องอธิษฐานตามตารางข้างบน

คำอธิษบายห้องอธิษฐานบัชชีธนาคารถวายนิเวศ

Powered by www.477internet.com