บำบัดภายใน

 

cleaning

พระคริสต์จะได้เจ้าสาวที่มีสง่าราศรี หมดจด  ปราศจากริ้วรอยแน่นอน   การบำบัดรักษาจิตใจภายในก็เป็นงานหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะ รักษา  ชำระ  ปลดปล่อยเราให้พ้นจาก  ความทรงจำในอดีต  บาดแผล ที่ทำให้เราก้าวหน้าไปในฝ่ายวิญญาณไม่ได้  การเยียวยารักษาเป็นขบวนการมากว่าเกิดเมื่อคนหนึ่งวางมือให้ อธิษฐานให้  พระเยซูทรงเสด็จเข้าไปในอดีตของเรา ปลดปล่อยเรา ได้ เพราะพระองค์ทรงเหมือนเดิม วานนี้  วันนี้ และ สืบไปเป็นนิตบ์

การเยียวยา หรือ การบำบัดภายใน เป็น ส่วนหนึ่ง ที่ เล็กๆ ของชีวิตคริสเตียน ที่พระคำภีร์ เรียกว่า ” put off” สิ่งเก่า ที่ถ่วง ผูกมัดเรา  แต่ส่วนใหญ่ที่สำคัญในชีวิตคริสเตียน คือ ” put on” สวมสภาพใหม่   รับการสร้างใหม่…  เปลี่ยนความคิดจิตใจใหม่  renew ที่เป็นส่วนใหญ่ส่วนสำคัญในการเดินไปกับพระเจ้า เติบโตสูความไพบูลย์ของพระคริสต์

ชั้นเยียวยา/ บำบัดภายใน นี้ เป็นชั้นเรียนที่เปิดสอนแล้วของ THOP สอน จำนวน 8 ครั้ง  โอย อ นิรนารถ /อ โต   เชิญพี่น้องรับฟังได้ ฟรี 4 ครั้ง หากต้องการ ฟังครบสามารถสั่งเป็น CD ได้ ที่ wannaprayer222@gmail.com

การเยียวยารักษา  Inner healing 

*  เรียน ทำความเข้าใจ และ ปฎิบัติในการอธิษฐานเพื่อการเยียวยาไปพร้อมๆกัน

* วัตถุประสงค์ของการสอน เพื่อรักษาบาดแผลของตัวเองและเพื่อสามารถช่วยผู้อื่นได้ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม  หัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้ คือ

1. การเยียวยารักษาภายในคืออะไร และขั้นตอนสู่การปลดปล่อย

2. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อชีวิตเก่า และอาจก่อให้เกิดบาดแผลในใจ

3. จิตใจแบบเด็กกำพร้า

4. รากขมขื่นและการคาดหมาย

5. ความไว้วางใจพื้นฐาน                    6. การเน้นการกระทำ

7. ใจหิน                                            8. การเสพติด และ ปัญหาทางเพศ

เชิญฟัง โดยคลิ๊ก ไฟล์ในกล่องได้ ส่วน เนื้อหา เอกสาร จะ ค่อยๆ ใส่ให้  ขอพระเจ้าอวยพรท่าน

Flash required

เนื้อหา ตอนที่ 1-2

1.  การเยียวยารักษาภายใน

 • เป็นการให้คำปรึกษาร่วมกับการอธิษฐาน เพื่อให้พระเยซูรักษาจิตใจที่บาดเจ็บแตกสลาย
 • ช่วยทำให้เรายอมตายกับพระคริสต์ และเป็นขึ้นมาใหม่กับพระองค์ได้อย่างแน่วแน่มั่นคงและต่อเนื่อง  (อฟ.4:13)
 • ประกาศเข้าไปในพื้นที่หัวใจที่ยังไม่เชื่อของผู้เชื่อ (ฮบ.3:12 , 1 ยน.3:6, 9)
 • นำชีวิตสู่การชำระให้บริสุทธิ์ และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเจ้า

 การชำระให้บริสุทธิ์

 

 • เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่พระวิญญาณนำเราตรึงตัวเก่า (เนื้อหนัง, ธรรมชาติบาป) ไว้ที่กางเขนมากขึ้นเรื่อยๆ, รับการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซู (กท. 2.20, ลก. 9.23,           2 คร.5.17)
 • เราทั้งหลายมีสิทธิที่จะเฉลิมฉลองในความรอดเพราะเป็นของขวัญที่ได้มาเปล่าๆ      (อฟ.2:4-5; รม.6:23) แต่เราต้องเข้าใจว่าชีวิตเราต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆ (1ปต.2:2;       อฟ.3:14-19)
 • เราได้เฉลิมฉลองด้วยกันกับเปาโลที่ว่า “โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว   พระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้น ถึงความสมบูรณ์เป็นนิตย์” (ฮบ.10:14 – ภาษาอังกฤษ เป็นคำกริยาแสดงความต่อเนื่อง)
 • โดยปราศจากความเข้าใจถึงการชำระให้บริสุทธิ์ที่เป็นกระบวนการ และไม่ได้ตระหนักเช่นเดียวกับเปาโลที่ว่า “มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้ว   แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตน อย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้ว” (ฟป.3:12) พวกเราก็มีแนวโน้มที่จะเน้นการกระทำที่นำสู่ความสำเร็จมากกว่ารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ (รม.12:2)
2

     ขั้นตอนต่างๆ สู่การเยียวยารักษาการตระหนัก

 

 • การมองเห็น/รับรู้/เข้าใจ อารมณ์ความรู้สึก, ความคิดภายในเรา ที่จำเป็นต้องรับการไถ่/การแก้ไข

การกลับใจใหม่

 • การกลับใจจากบาปแต่ละอย่างในสถานการณ์ที่เจาะจง และขอพระเจ้าให้อภัยสำหรับสิ่งเหล่านั้น

หลักการกลับใจใหม่

 • หลักการของพระเจ้าคือเราเป็นคนตัดสินใจว่าจะตอบสนองอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา นั่นคือตัวเราเองต้องรับผิดชอบต่อการตอบโต้ของเรา
 • การกลับใจใหม่เป็นของประทานแห่งพระคุณ
  • เมื่อพระเจ้าทรงเปิดเผยและนำเราให้ตระหนักว่าความบาปของเราทำให้หัวใจของพระองค์เจ็บปวด และสร้างบาดแผลให้ผู้อื่นมากสักเพียงไร
  • เราจึงจะเกลียดบาปและหันกลับมาหาพระเจ้า และให้พระองค์เปลี่ยนใจของเรา และยอมให้พระองค์เอาธรรมชาติบาปของเราตรึงตายที่กางเขนกับพระองค์
  • ความเสียใจโดยทั่วไปคล้ายกับการกลับใจใหม่ รู้สึกผิด ร้องห่มร้องไห้ และพยายามไม่ทำอีก ลักษณะ: มักพึ่งตัวเอง
 • การกลับใจแบบซาอูล มาจากความกลัวผลที่ตามมา                                                     ลักษณะ: มักจะมีเหตุผลที่ดีสำหรับการไม่เชื่อฟัง, ปราศจากการยอมจำนน  (1 ซมอ.13.8-13)
 • การกลับใจแบบดาวิด คือความเศร้าโศกอย่างแท้จริงที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัย              ลักษณะ: ยอมรับความจริง, รู้สึกถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้อื่นเหมือนตนเองถูกกระทำด้วย, ไม่มีการแก้ตัว, เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงแบบ 180 องศา, ยอมให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนหัวใจและความคิด (สดด.51:17)

 การให้อภัย 

 • การยอมจำนนสิทธิในการตัดสินผู้อื่นของเราให้พระเยซู และให้พระเจ้าเป็นผู้ที่จะพิพากษาและตัดสิน  การให้อภัยควรเจาะจงทีละเรื่อง ควรตามด้วยการปลดปล่อยคนที่ทำให้เราเจ็บปวดนั้นให้พระเจ้าและอวยพรเขา

การตรึงเนื้อหนัง/ธรรมชาติบาปที่กางเขน

 • การตอบโต้ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ คำพูด ความคิด มอบให้พระเยซู

การปฏิเสธ

 • กล่าวปฏิเสธความคิด ความเชื่อจอมปลอมทั้งหลาย คำหลอกลวงจากมาร
 • กล่าวปฏิเสธวิญญาณทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในพระนามพระเยซู
  • กล่าวปฏิเสธควรออกเสียงและหนักแน่น
  • กล่าวปฎิเสธไม่ใช่คำอธิษฐานถึงพระเจ้า มันเป็นการพูดกับวิญญาณที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นศัตรู มันควรเป็นการพูดในลักษณะสั่งศัตรู ไม่ใช่ร้องขอต่อพระเจ้า

การหัก/ทำลาย

 • คำปฏิญาณหรือคำแช่งสาป ในพระนามพระเยซู
 • ขับวิญญาณที่มีอิทธิพลผ่านสิ่งเหล่านี้ออกในพระนามพระเยซู

สรรเสริญ ขอบพระคุณ

 • สรรเสริญและขอบพระคุณพระเยซูสำหรับการปลดปล่อยของพระองค์
 • อธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเติมคุณให้เต็ม เติมทุกที่ที่วิญญาณชั่วเคยมีอิทธิพล
3

 

  องค์ประกอบที่ส่งผลต่อชีวิตเก่าของเราจนถึงปัจจุบัน

 

ก)     พันธุกรรมแห่งบาป (DNA)

-           มาจากเชื้อบาปที่ผ่านทางอาดัมและเอวาที่ทำบาป ไม่เชื่อฟังพระเจ้า

-           เชื้อบาปนี้พระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตที่กางเขนเพื่อเรา และชำระเราจากเชื้อบาปนี้

ข)     การปฏิสนธิในครรภ์และการคลอด

-           พ่อแม่มีเราเมื่อไม่พร้อม

-           พ่อแม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานและตั้งครรภ์

-           เด็กคลอดก่อนกำหนดทำให้เด็กไม่แข็งแรง ต้องถูกแยกไปอยู่ในตู้อบ ไม่ได้รับการสัมผัสจากพ่อแม่

-           พ่อแม่คาดหวังเพศของลูก

ค)     การอบรมเลี้ยงดูในวัยต่างๆ

-           พ่อแม่ไม่สำแดงความรัก

-           เติบโตในครอบครัวที่ชอบเปรียบเทียบ

-           พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบชอบตำหนิ

ง)      ประสบการณ์ชีวิต

-           โดยเฉพาะประสบการณ์ในวัยเด็กเมื่อเด็กช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

จ)      สภาพแวดล้อมหรือวัฒนธรรม

ฉ)     ศาสนา/รูปเคารพ/ไสยศาสตร์

-           ยุทธศาสตร์อันหนึ่งของซาตานที่ใช้ควบคุมผู้คน

-           เกือบจะทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือความเชื่อเก่า รูปเคารพที่เคยกราบไหว้ รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของไสยศาสตร์ แม้กระทั่งเรื่องง่ายๆ เช่น การอ่านโชคชะตาราศี หาหมอดู ถือฤกษ์ถือยาม

-           สารภาพขอการยกโทษ, พึ่งพระโลหิตพระเยซูชำระ, สั่งทำลายวิญญาณที่ยึดเกาะ

-           ถ้าเราสารภาพความบาปทั้งสิ้น ศัตรูจะไม่สามารถยึดเกาะได้อีกต่อไป เว้นเสียแต่เราจะกลับไปทำบาปในเรื่องนี้อีก

ช)     ความบาป

-           ทำให้เราปกปิดตัวเอง รู้สึกผิด หลบซ่อนตัวอยู่ในความบาป และเป็นการเปิดโอกาสให้มารด้วย

-           อย่าหยุดที่ความเสียใจ แต่ต้องกลับใจใหม่ เพราะมีผลฝ่ายวิญญาณ

-           ความบาปในภาษากรีก เปรียบเทียบถึงการให้พื้นที่กับมาร และมันก็อาศัยพื้นที่นั้น และกลายเป็นพื้นที่แห่งความมืด มันก็สร้างอิทธิพลเหนือชีวิต

ซ)     ความคิดจอมปลอม

-           โรม 6:16 กล่าวว่า ฟังคำใครก็เป็นทาสของผู้นั้น

-           แก้โดยยอมจำนนต่อพระคำของพระเจ้า เชื่อฟังพระคำ (2 คร.10:3-5)

ฌ)    การปฏิญาณในใจ

-           ความตั้งใจหรือคำสั่งที่สร้างขึ้นในความคิดหรือในจิตใจในวัยเด็ก และเป็นสิ่งผูกมัดชีวิตของเรา

-           คำปฏิญาณสามารถถูกทำลายโดยสิทธิอำนาจที่ให้แก่เราผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น (มธ. 16:19, 18:18)

ญ)   การไม่ให้เกียรติบิดามารดา  (สภษ. 20:20, อฟ. 6:1-2, ฉธบ. 5:16)

-           การไม่ให้เกียรติ ได้แก่ การเกลียดชัง ขุ่นเคืองใจ ไม่พอใจ ตัดสิน ดูหมิ่น

-           การให้เกียรติในภาษาฮีบรู แปลว่า ทำให้พ่อแม่ได้รับการยกย่องชมเชย การนับถือ

-           การให้เกียรติในภาษากรีก แปลว่า ให้คุณค่าอย่างสูง ให้ราคาอย่างมาก

-           แม้ว่าการประพฤติของพ่อแม่ไม่ควรที่จะได้รับเกียรตินั้นก็ตาม

 • แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องเคารพต่อฐานะของพวกท่าน
  • ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถให้เกียรติแก่การกระทำของท่าน

-           ไม่ใช่สิ่งผิดที่จะตัดสินพฤติกรรมที่ไม่ดี แต่จะเป็นบาปเมื่อไม่ให้เกียรติหรือประณามพ่อแม่

-

Powered by www.477internet.com