ทำไมเราจึงใช้พระคัมภีร์ในการอธิษฐาน

Prayer the Bible as Best Practice 
in Christian Community at all time.
เหตุผลที่เราอธิษฐานตามอย่างพระคัมภีร์
ถ้าจะตอบจากมุมมองของการอธิฐานเผยพระวจนะแล้ว    คงไม่มีคำเผยพระวจนะใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่า พระคำของพระเจ้าในพระคริสตธรรมคัมภีร์   ที่เป็นสิทธิที่สูงสุดในชุมชนของพระเจ้า   ที่ยอมรับในพระกายของพระคริสต์ทั่วไป ทุกคณะ ทุกนิกาย ทุกยุค ทุกสมัย
การอธิษฐานด้วยการฟังเสียงพระเจ้า ไม่มีความขัดแย้งประการใด กับการใช้พระคำพระเจ้าในการอธิษฐาน แต่เป็นการส่งเสริมให้เราฟังเสียงพระเจ้าได้ชัดเจนถูกต้องขึ้นด้วย  พระคำพระเจ้าที่เราใช้จะทำลายป้อมปราการทางความคิดของเราเองที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า   พระคำพระเจ้าที่ไม่ใช่แค่ความรู้ทางสมองเมื่อผสานกับการเปิดเผยสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ทำให้เราเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธ์ด้วยพลังที่ยั่งยืน   เพราะความเชื่อที่อยู่บนรากฐานที่ไม่หวั่นไหว
พระเจ้ากำลังเขย่าแผ่นดินโลก ให้เราให้กลับไปที่รากฐานที่มั่นคงไม่หวั่นไหว   ในความหลากหลายของชุมชนผู้เชื่อ  พระคัมภีร์เป็นสิ่งที่นำเรากลับมาให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ไม่ยากนัก    ข้าพเจ้าอยากเสนอเหตุผล ง่ายที่มีรากฐานในพระคำ   ที่เป็น Best practice แนวปฏิบัติของชุมชนผู้เชื่อมายาวนานของชาวยิวในพระคัมภีร์เดิม  และ สมัยของอัครทูตในพระคัมภีร์ใหม่   จนยุคปัจจุบัน ที่ใช้กันในสร้างพลังแห่งความเห็นพ้องต้องกันกับพระเจ้า และ เห็นพ้องต้องกันและกันในชุมชนของพระเจ้า   เหมือนมีคำเขียนไว้ว่า แต่เรามีพระทัยของพระคริสต์
          ผลดีของการใช้พระคัมภีร์อธิษฐาน
          ◊  เพื่อเราจะตั้งชีวิต จิตใจ ของเราให้ตรง สอดคล้องกับ พระคำ  สอดคล้องกับความคิดของพระเจ้า  การอธิษฐานใคร่ครวญภาวนาพระคำจะเป็นผลดีต่อชีวิตจิตวิญญาณของเราเกิดผลที่จะเชื่อฟังพระเจ้า เกิดผลมาก   การใช้พระคำอธิษฐานเป็นการแสดงความเห็นพ้องต้องกันกับพระเจ้า  ( to be aligned and in agreement with God) เป็นการใช้สิทธิอำนาจในการอธิษฐานอย่างมั่นใจ
◊ เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการอธิฐานด้วยกัน   ที่ปลดปล่อยการเจิม ปลดปล่อยการครอบครองของพระเจ้า  ปลดปล่อยน้ำพระทัยที่สมบูรณ์ของพระเจ้า
◊ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้า  1ยอห์น5:14  การอธิษฐานด้วยนิมิตที่อยู่ในใจ   นิมิตแห่งแผ่นดินของพระเจ้า   ด้วยนิมิตที่พระเจ้าสร้างคริสตจักรของพระองค์ที่เต็มไปด้วยสง่าราศี  เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้า
◊ จดจ่อที่พระลักษณะและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่เน้นที่ปัญหาของมนุษย์
       การเน้นที่ปัญหาทำให้เห็นปัญหาของมนุษย์ใหญ่โตมากขึ้นและเห็นปัญหาว่ามีมากจนรู้สึกท่วมท้นด้วยปัญหาทำให้ท้อใจอธิษฐานไม่ได้นาน และถ้าหากอดทนนานก็จะรู้สึกว่าเป็นภาระหนักขาดความชื่นชมยินดีจะเป็นเหมือนหญิงม่ายที่มาหาผู้พิพากษาอธรรม (ลูกา18 ) หลายครั้งที่เรามาหาพระเจ้าแบกภาระหนักเกินกำลังของเรา   เขามาหาพระเจ้าด้วยความรู้สึกหนัก โศกเสร้า คิดว่าถ้าเราตื้อพระเจ้า ที่ไม่เห็นใจเรา  ตื้อมากๆ พระเจ้าก็จะตอบเรา  เราร้องไห้คร่ำครวญ  อธิษฐานแล้ว ความหนักหน่วงยังคงเกาะกุมใจเรา  อธิษฐานแล้วความโศกเสร้าของเราก็ไม่ได้รับการปลอบประโลม   เหมือนหญิงหม้ายที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากผู้พิพาษาอธรรม ที่ให้ความยุติธรรมแก่เธอ   การเคลื่อไหวของการอธิษฐานวิงวอนที่ขับเคลื่อนด้วยปัญหา จะหยุดไปเมื่อปัญหานั้นได้รับคำตอบ  การเคลื่อนไหวของการอธิษฐานวิงวอนที่ยั่งยืน และ พลังงานที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธ์จะเข้มข้นเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ  ไฟร้อนแรงขึ้นเรื่อย  หลังไหลไปในแม่น้ำของพระเจ้า  เมื่อเคลื่อนไปด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้า ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการที่การอธิษฐานวิงวอนนั้นจดจ่อที่พระเจ้า
      การเน้นที่พระลักษณะของพระเจ้าความยิ่งใหญ่  ความงดงาม  ความบริสุทธิ์  ความเมตตา  กรุณา  ความอ่อนโยน  ความสัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระเจ้าความไม่ผันแปรของพระเจ้า ความรักของพระเจ้า  ฯลฯ  การเปิดเผยสำแดง ทำให้เกิดความเชื่อ ความหวัง ความมั่นใจ ทำให้เกิดความกล้าที่จะทูลขอด้วยความไว้วางใจ   กล้าทูลขอเหมือนอย่างที่พระนางเอสเธอร์กล้าทูลขอจากกษัตริย์อาหัสสุเอรัสหลังจากที่ทราบว่าพระนางเป็นที่โปรดปรานของพระองค์  แม้เธอได้แบกปัญหาภัยภิบัติของคนยิว    คนอิสราเอลกำลังจะพินาศทั้งชนชาติ   ชาวยิวทั้งคนและสัตว์ได้อดอาหาร  แต่เธอได้เข้าหากษัตริย์ ด้วยการเตือนใจ  ด้วยการปรนนิบัติ  การเข้าหากษัตริย์อาหัสสุเอรัส 2 ครั้ง เฉลิมฉลองด้วยเหล้าองุ่น โดยไม่ทูลถึงความทุกข์ของเธอ แต่ได้เตือนใจให้กษัตริย์รู้ว่าเธอรักพระองค์เพียงใด  จนกษัตริย์ต้องถามเอสเตอร์อีก   คำทูลของเธอเพียงครั้งเดียวก็ทำให้ ฮามานตัวสั่นต่อหน้ากษัตริย์ได้  นี่เป็นภาพของผู้เชื่อที่เข้าใกล้พระเจ้าด้วยความรักความไว้วางใจ การที่เราซบที่พระทรวงของพระเยซู  มารซาตานก็ตัวสั่นเมื่อเราทูลต่อพระองค์  นี่คือการทำวงครามฝ่ายวิญญาณที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจ  เหมือน  ลำดับคำอธิษฐานของอาจารย์เปลาโล เอเฟซัส 1 เริ่มต้นด้วยการเปิดเผยสำแดง   เอเฟซัส บทที่ 3  ความซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าที่เกินความรู้    เอเฟซัส 6 การทำสงครามฝ่ายวิญญาณ      การทำสงครามฝ่ายวิญญาณที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจบนความจริง บนรากฐานแห่งพระคำของพระเจ้า  ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยสำแดงและความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า    ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งในคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลเผื่อคริสตจักร  ท่านไม่ได้อธิษฐานผูกมัดอะไรที่เราคริสเตียนบางคนชอบทำอยู่   การอธิษฐานของท่านเน้นที่การปกครองของพระเจ้า  โดยเฉพาะการที่พระเยซุคริสต์เจ้าจะทรงครอบครองโลกนี้และเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในโลกให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิมเหมือนสมัยเอเดน (อิสยาห์11)
ยิ่งเพ่งพินิจพระลักษณะของพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์ยิ่ง ทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น ยิ่งเห็นพระคุณพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรามากขึ้น เรายิ่งปรารถนาที่จะเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น ยิ่งซาบซึ้งในพระคุณความรักของพระองค์มากยิ่งขึ้น ยิ่งอยากจะขอบพระคุณพระองค์มากยิ่งขึ้น ทำให้อยากจะยกย่องสรรเสริญพระองค์มากขึ้น ทำให้ยิ่งอยากจะอยู่ใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้น ยิ่งมีใจรักพระองค์มากยิ่งขึ้น ทำให้อยากจะเดินในทางของพระองค์มากยิ่งขึ้น อยากจะรักพระเจ้าและรักผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าซึ่งเป็นพี่น้องในพระคริสต์มากยิ่งขึ้น ทำให้ยิ่งมอบถวายชีวิตให้พระองค์ทรงเป็นเจ้านายที่ครองบัลลังก์ชีวิตของเรามาก  ยิ่งขอบพระคุณและตระหนังถึงสิทธิพิเศษที่เราเองได้รับมากยิ่งขึ้น ทำให้ยิ่งขอบพระคุณพระเจ้าและยกย่องสรรเสริญพระองค์มากยิ่งขึ้น    นี่คือพลังแห่งการอธิษฐานวิงวอนที่หลั่งไหลมาจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า   การอธิษฐานที่จะขับเคลื่อนไปในพระสิริของพระเจ้า
อธิษฐานวิงวอน  ที่มองพระลักษณะพระเจ้า 3ประการ 3 Pillars of God’s character in prayer จากพระคัมภีร์สามเล่ม  ควรมีความสมดุลย์ ในพระลักษณะทั้งสามของพระเจ้า ไม่ควรเน้นแต่ความรักของพระเจ้าเท่านั้น  แต่ ความยุติธรรมและความชอบธรรมของพระเจ้า ก็เป็นมุมที่เราขาดไม่ได้ และถ้าไม่มีมุมมองของความยิ่งใหญ่  การครอบครองของพระเจ้า เราก็จะไม่สามารถประกาศพระประสงค์ของพระเจ้า ตสำหรับเมือง สำหรับประเทศของเราได้  เราต้องการแทรกแซงจากสวรรค์ให้ลงมา  ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลก
1.ในบทเพลงโซโลมอน- ความรักนิรันดร์ และ ใจปรารถนาของพระเจ้าที่มีต่อเรา
2. ในหนังสือโรม—ความยุติธรรม ความชอบธรรมของพระเจ้า
3. ในหนังสือวิวรณ์—ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพอธิปไตย การปกครอง ของพระเจ้าผู้เป็น ᾈ อัลฟาร์ เบื้องต้น  และ Ω ผู้เป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งปวง
คำอธิษฐานวิงวอนที่หลั่งไหลมาจากพระสิริ
Intercession is praying out of His glory
เดือน กรกฎาคม ปี 2006 ข้าพเจ้าฝันว่ามีชายผู้หนึ่งมาคุยกับข้าพเจ้า บอกกับข้าพเจ้าว่า การอธิษฐานวิวอนคือคำอธิษฐานที่หลั่งไหลมาจากพระสิริของพระเจ้า  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นถ้อยคำที่เต็มไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า แม้ขณะนั้นไม่เข้าใจสักเท่าไรนัก   ขณะนั้นอาจารย์สุวัฒน์กำลังเรียน การบำบัดภายในกับ อาจารย์ จอนห์ แซนฟอร์ด  จึงได้เล่าความฝันให้อาจาร์ยฟังด้วย ท่านก็เห็นพ้องต้องกัน บอกว่า  ใช่ การอธิษฐานวิงวอนคือคำอธิษฐานที่หลั่งไหลออกมาจากพระสิริ  จากมิติที่เหนือธรรมชาติ  จากมุมมองของพระเจ้า
          ◊ เน้นที่พระสิริของพระเจ้าตามที่บันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีร์   เหมือนใน ฮาบากุ บอกว่า  โลกนี้จะเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้า
◊ พระสิริของพระเจ้า นำเราสู่ มิติที่เหนือธรรมชาติ Supernatural Realm /Realm of Glory
การอธิษฐานในพระสิริของพระเจ้า  นอกจากมีพลังเปลี่ยนชีวิตของคุณจากภายในอย่างลึกซึ้ง  ยังมีอธิพลต่อบรรยากาศฝ่ายวิญญาณ   ปลดปล่อยการครอบครองของพระเจ้า   ในสวรรค์เป็นอย่างไร  ในแผ่นดินโลกเป็นอย่างนั้น
ข้อเสนอ   ภาคปฎิบัติ การใช้พระคัมภีร์ในการอธิษฐาน
เนิ้อเรื่องที่อธิษฐานจากพระคัมภีร์มีมากมายสามารถอธิฐานได้ไม่หมด  ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างพระคัมภีร์  ที่ สามารถนำมาใช้ได้ เช่น  การอธิษฐานตามอย่างอัครทูต
นี่เป็นสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้า  เปรียบเหมือนพระเจ้าทรงเซ็นต์ชื่อไว้หนึ่งชื่อก่อนทรงรอให้คนของพระองค์ในโลกเซ็นต์คู่ก็สามารถนำไปดำเนินการได้ (วิวรณ์8:5 )
ตัวอย่าง
  •  ยอห์น 17   คำอธิษฐานของมหาปุโรหิต พระเยซุคริสต์
  • มัทธิว 6:9-13
  • เอเฟซัส 1: 3-14,15-23; ขอการเปิดเผยสำแดง 3:14-21 ขอซาบซึ้งในความรัก
  •  ฟิลิปปี 1:9-11
  • โคโลสี 1:9-11
  • กิจการ 4:30-31 เหล่าอัครทูตอธิษฐานขอความกล้าหาญเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ ผลคือทรงตอบและที่ประชุมได้หวั่นไหว
  • เงื่อนไข 10 ประการ ที่จำเป็นต่อการอธิฐานที่มีประสิทธิภาพ
ความเชื่อ มก11:23-24;มธ21:21,22;1ยอห์น5:14,15.
ความบากบั่นไม่ย่อท้อ ลก18:1-8;  มธ7:7-11  อสย30:18,19;62:6,7  และลก.11:5-13  ชีวิตที่บริสุทธิ์ สดด  อสย  และ 1ยน3:19-22   ให้เกียรติคู่ครอง  1ปต3:7 อฟ5:21
ตามน้ำพระทัยพระเจ้า  1ยอห์น5:14,15
พระนามพระเยซู ยอห์น14:13,14,26 และ16:23,24
แรงจูงในที่บริสุทธิ์ ยก4:2-3
ด้วยความกล้าหาญ  ฮร4:16  ยกโทษ  มธ 6:15
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มธ18:19,20;5:23,24
v  เชิญ  ดู รายการคำอธิษฐานของอัครทูตได้
Posted 24th January by 
Powered by www.477internet.com