ขนาดของประทานการเผยพระวจนะ ?

Dan McCollam : school of prophet 2012 

Metron ? ของคุณ ?  ( 18 ตค 2012 ) 

เป็นหนึ่งในทีมผู้นำ ของเบ็ธเธล  บุกเบิก รร ผู้เผยพระวจนะมากับ Kris Vallonton มากว่า 8 ปี   ทั้งยังสอน เรื่องการนมัสการมิติสวรรค์ที่ลึกซึ้ง  สอน ทั้ง รร แห่งการนมัสการ  มทำ สัมมนาหลายเรื่อง เช่น Living on the right side of the cross, Heavenly Realms, The Song of David, worship at the next level, Accessing Heaven’s true riches, god’s favorite word for praise…and School of Prophets 2012

อ แดน อธิบาย เรื่อง Matron ขนาดของความเชื่อในการเผยพระวจนะ  ขนาดของประทานในการเผยพระวจนะ ได้ อย่างลึก ฟังแล้ว ปลดปล่อยจากความเข้าใจผิดต่างๆจริง  เชิญฟัง ส่วนหนึ่งที่สอนใน รร ผู้เผยพระวจนะ 2012 

ขนาดของ Metron ที่ อ แดน ได้พูดถึง 1. ขนาดของของประทานที่ให้เราตามขนาดของพระคุณ  2. ขนาดของความเชื่อที่ใช้กับของประทานที่เหมาะสมกัน  3. ขนาดของพื้นที่ที่พระเจ้าให้เรา ในรูปแแบ ของกลุ่มเป้าหมาย หรือ พื้นที่เป้าหมาย   พระธรรมที่ ใช้สอน หลักๆ คือ 1 คธ 9.2  และ   2 คธ10.13-18

Flash required

Powered by www.477internet.com