นมัสการและอธิษฐาน 12 ชั่วโมง คจ.สดุดี 12Dec2011

ภาพบรรยากาศ นมัสการและอธิษฐาน 12 ชั่วโมง ณ คจ.สดุดี  12 ธันวาคม 2011

Powered by www.477internet.com