การอบรมสร้างทีมนำนมัสการอธิษฐาน

เมื่อเริ่ม นิเวศอธิษฐานประเทศไทย ใน เมษายน 2008 นั้น เราเริ่ม อธิษฐานด้วยพระคำ ผสานกับทีมนมัสการที่เน้นเพลงแห่งการใกล้ชิดสนิทสนม  เราเหมือแม่ครัวที่พยายามทำกับข้าวจากครัวของเรา  ใช้ สิ่งที่เรามี ปรุงรสให้ดีที่สุดแบบไทย  การนมัสการโดยทั่วไปของคริสตจักรยังคงมีความแตกต่างจากแบบที่เราอยากให้เป็นแบบที่จดจ่อที่พระเจ้า เน้น สัมพันธภาพของผู้เชื่อกับพระเจ้ามากกว่า เราได้ผู้นำนมัสการที่เก่งมากมาช่วยนำนมัสการในห้องอธิษฐาน แต่ เรายังคงต้องการสร้างทีมนำนมัสการอธิษฐานให้มีคุณภาพ โดยศูนย์กลางอยู่ที่คุณภาพทีม   ทีมที่มีชีวิตส่วนตัวนมัสการพระเจ้า   การสร้างทีมใหม่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างนิเวศอธิษฐาน 24/7 เป็นอย่างมาก ทำให้เราเรียนรู้วิธีการที่ นิเวศอธิษฐานนานาชาติที่เมืองแคนซัส พที่ ทำการอธิษฐาน 24 ชม มากว่า 14 ปี ห้องอธิษฐานเต็มไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า  เต็มไปด้วยคนหลากหลายคณะนิการ หลากหลายขนชาติ  ทาง THOP ได้จัดการอบรมการนมัสการอธิฐานด้วยพิณและขันทองคำมาหลายครัง ในครั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์ จากทีม IHOPU เอกสารข้าล่างเป็นส่วนหนึ่งของการอบรบที่แปลมาจากเอกสารอบรม การนมัสการด้วยพิณและขันทองคำ ซึ่งอบรม Intro to IHOP และ การพัฒนาผู้นำทีมนมัสการอธิษฐาน

นมัสการ อธิษฐาน ด้วย พิณ และ ขันทองคำ    Harp & Bowl

การนมัสการ อธิษฐาน ที่มีพื้นฐานในความสัมพันธ์สนิทสนม  มาจากความเข้าใจว่า พระเจ้ารักเรา  เรารักพระเจ้า  แม้เราจะดำก็ดำขำ   ในสายตาของพระเจ้า  เรางดงาม   พระเจ้าชอบเรามาก (เป็นที่โปรดโปราน คนโปรดของพระเจ้า)    ไม่ว่าเราจะทำอะไรให้พระเจ้าหรือไม่  พระเจ้าชอบเรามาก     เพียงเราเคลื่อนใจเข้าหาพระเจ้า  เราก็ได้ปล้นหัวใจพระเจ้าไปเสียแล้ว   เราได้เคลื่อนหัวใจของพระเจ้า  …… (คำสอนจากบทเพลงโซโลมอน)  เราเข้ามาหาพระเจ้า   เราชอบพระเจ้ามาก        การนมัสการด้วยพิณและขันทองคำ มาจาก การนมัสการอธิษฐาน ในหนังสือ วิวรณ์ บทที่ 4-5 ซึ่ง ที่มีการนมัสการ  (พิณ)   การอธิษฐาน  ร้องเพลงโต้ตอบ  (ขันทองคำ)    เป็นการนำรูปแบบการนมัสการ อธิษฐาน ในสวรรค์ มาใช้ ในแผ่นดินโลก

Harp _ นมัสการพระเจ้าด้วยเครื่องดนตรี  ในตัวเราก็มีดนตรี

Bowl- อธิษฐานวิงวอนของคริสตจักร  พระกายของพระคริสต์   เจ้าสาวของพระคริสต์

ประโยชน์ของการ  นมัสการอธิษฐาน 24/7  House of Prayer

——เป็นที่ที่เราจะเผชิญหน้า/พบกับพระเจ้าทั้งในระดับส่วนบุคลและ ส่วนรวม place of encounter God

 1. Gloryfy Jesus  ถวายสรรเสริญแด่พระองค์   เป็นที่เราจะปรนนิบัติ พระเยซุ ถวายคำสรรเสริญ ที่พระองค์ทรงสมควรได้รับ  พวกสาวกได้วิพากวิจารณ์นางมาเรีย แห่งเมือง เบธาเนียอย่างมาก ที่ได้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยสำหรับน้ำมันราคาแพงที่ร่างกายของพระเยซู  พระเยซูทรงตรัสว่า อย่ารบกวนเธอ เพราะเธอกำลังทำสิ่งที่ดีต่อพระองค์ (good work) พระเยซูยังตรัสอีกว่า  เราบอกความจริงแก่ท่านว่า .” ที่ไหนๆที่ข่าวประเสริฐประกาศไป  สิ่งที่หญิงนี้ได้ทำ จะถูกเล่าออกไปให้เป็นที่ระลึกถึงเธอ ( มาระโก 14:3-10)
 2. Spiritual warfare ทำสงครามฝ่ายวิญญาณ  เป็นที่ที่จะเปลี่ยน บรรยากาศฝ่ายวิญญาณ ในภูมิภาคของเรา   ประวัติศาสตร์และความยุติธรรม ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยการอธิษฐาน  ศูนย์การปกครองของพระเจ้า / รัฐบาลฝ่ายวิญญาณ คือ ห้องอธิษฐาน
 3. Personal Transformation การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล   เป็นเวาลาที่เราจะพบกับพระเจ้า เรามักจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเราพบ และ ชื่อนชมในพระเจ้าของเรา
 4. Training in the Word ที่ที่เราจะร้องบทเพลงแห่งพระคำ  ให้พระคำบังเกิดภายในจิตใจลึกลับขอเราเป็นชีวิตที่เหมือนพระคริสต์
 5. Healing & Deliverance  ที่ที่มีการเยียวยารักษา ทั้งวิญญาณ จิตใจ และ ร่างกาย
 6. Unity น้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ที่ที่จิตใจได้ถูกทำให้อ่อนโยน และจดจ่อที่พระเจ้าเท่านั้น ( สดด 133)
 7. Direction ทิศทาง   ที่ที่เราจะไดรับสัญญาณในการเดินขบวน ร่วมในกองทัพ เพื่อพระเจ้า ( จากการสำแดงเปิดเผย )

รูปแบบ ที่ใช้ ——- -ช่วงนมัสการ   อธิษฐาน  ช่วงละ 2 ชม.

——–รูปแบบ ของ พิณ และ ขันทองคำ Harp and Bowl Model

ทางนิเวศน์อธิษฐานนานาชาติเอง/IHOPก็ยอมรับว่าไม่เข้าใจรูปแบบการอธิษฐานทั้งหมด  ทราบแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิกำลังประสานสร้างการเคลื่อนไหวของการอธิษฐานทั่วโลก ที่ยิ่งใหญ่กว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  IHOPเองยอมรับว่ามีข้อจำกัดมีขนาดที่เล็กเกินไปที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูให้กับพระกายของพระคริสต์ได้ ดังนั้นเราต้องการความเข้าใจและการเจิมจากพระกายของพระคริสต์ส่วนอื่นๆด้วย

Four Prayer Formats    4 รูปแบบ

 1. Intercessory prayer format  รูปแบบการอธิษฐานวิงวอน         ใช้เพื่ออธิษฐานเพื่องการทะลุทะลวง  หรือ การเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ   การฟื้นฟูใหญ่  การเยี่ยมเยียนจากพระเจ้า   ปัญหาเร่งด่วน จำเป็นในสังคม  ในประเทศ   คำอธิษฐานของอัครทูตในพระคัมภีร์ใหม่  สามารถใช้ได้ในช่วงนี้
 2. Prophetic worship prayer format การนมัสการเผยพระวจนะ  ใช้เพื่อช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นใจเดียวกันของที่ประชุม ในการนมัสการ เพื่อเข้าถึงจุดสูงสุดในประสบการณ์การนมัสการ การเยียวรักษา และ การปลดปล่อย
 3. Worship with the Word prayer format  การนมัสการด้วยพระคำ ได้รับการออกแบบมาเพื่อการสร้างสาวก ที่ให้พระคำของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรา  เป็นเหมือน วิทยาลัยพระคริสตธรรมแห่งการร้องเพลง  เราปรารถนาที่จะสร้างนักนมัสการ และ นักร้องเพลงที่มีความเข้าใจในพระคำ   การนมัสการอธิษฐานแบบนี้จะใช้พระคำเป็นบท เป็นตอนมาร้อง เช่น สดด 145    สดด 23
 4. Devotional worship prayer format  แบบการเข้าหา/เข้าเฝ้าพระเจ้า ใกล้ชิดแนบสนิท   ใช้เพื่อเตรียมบรรยากาศแห่งการเจิม  เพื่อให้แต่ละคนใคร่ครวญพระคำพระเจ้าได้ขณะที่แช่อยู่ในการทรงสถิต  บทเพลงและดนตรีจะจดจ่อที่การที่นั่งที่พระบาทพระเยซูเหมือนนางมาเรียแห่งเบธาเนียทำ  บรรยากาศแบบนี้มักใช้ นักร้องเดี่ยว   ร้องเผยพระวจนะ   หวานแหว๋วกับพระเยซู

4 รูปแบบนี้ ทางนิเวศน์อธิษฐานนานาชาติ พัฒนาขึ้นมา โดยประยุคหลักการในพรคัมภีร์ของการตั้งพลับพลาของดาวิด และ การนมัสการในสวรค์ ของ วิวรณ์ 4-5   ผ่านไป 10 ปี ปัจจุบันนิเวศน์อธิษฐาน ใช้ เพียง สองแบบ คือ การนมัสการอธิษฐาน ด้วยพระคำ ( worship with the word) และ อธิษฐานวิงวอน  เท่านนั้น เพราะรูปแบบของการนมัสการด้วยพระคำ ก็ใช้เป็นแบบ devotional ที่นำคนเข้าหา ใกล้ชิด กับพระเจ้าได้ เช่นกัน

 ภาคปฎิบัติ ของทีมนำ การนมัสการอธิษฐาน ด้วยพิณและขันทองคำ เรียก Harp&Bowl team

เนื่องจาก การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  การเห็นพ้องต้องกันเป็นสิ่งที่สำคัญทีสุด ทีมควรมีการอธิษฐานนมัสการด้วยกัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  เพื่อจูนใจกันเป็นหนึ่ง  ทีมควรมีการสื่อสารกันระหว่างสัปดาห์  ถ้าจะใช้พระคำตอนไหน ทุกคนควรไปศึกษา  ใคร่ครวญก่อน แช่ในพระคำ ก่อนมารวมกันนำ  เตรียมชีวิตส่วนตัวให้ใกล้ชิด ใช้เวลากับพระเจ้า  ให้การนมัสการอธิษฐานหลั่งไหลมาจากชีวิตส่วนตัว

คนในทีม          worship leader /ผู้นำนมัสการ  1 คน (ไม่ควรนำอธิษฐานเองถ้าอยู่ในทีม)

prophetic singer/นักร้องเพลงเผยพระวจนะ    1-3 คน

Chorus leader / ผู้นำร้อง     1       คน

Musician /นักดนตรี

Prayer leader /ผู้นำอธิษฐาน  1 คน  ไม่ควรร้องเพลงจดจ่อที่อธิษฐานเท่านั้น

ถ้าคนน้อย  ทีมหนึ่งอย่างน้อย  3 คน โดยที่คนหนึ่งทำหลายหน้าที่

 1. Intercessory prayer format   สามารถวางผังเวลา  เป็นรอบๆละ ครึ่งชั่วโมง  ดังนี้

(ลักษณะดนตรี ควรดุเดือด จังหวะเร้าใจ ไม่ควรเป็นเพลงแบบ เข้าใกล้ชิดสนิทสนม  เพลงรักหวาน ทีมแต่ละคนสำคัญหมด ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง  คนนำนมัสการก็นำนมัสการ  คนนำอธิษฐานต้องนำอธิษฐาน  คำอธิษฐาน จะส่งคำให้ นักร้องร้อง  ทุกคนต้องฟังซึ่งกันและกัน ทำงานเป็นทีม )

 

ข้างล่างเป็นตัวอย่างของการวางผังเวลา 1 =ชั่วโมง  มี สองรอบ    วางผังเวลาเป็นรอบๆ ดังนี้

 

1st cycle    รอบที่หนึ่ง   30 นาที

 

นมัสการรวม coperate worship 15 นาที 3-4 เพลง
เพลงจากใจ spontanious singing 3-5นาที
อธิษฐานวิงวอน intercession 10 นาที ใช้พระคำตอนเดียว  มีการจดจ่อที่หัวข้อเดียวเท่านั้น
ร้องเพลงในพระวิญญาณ 3-5 นาที   

กำหนดหัวข้อ    กำหนดพระคำที่ใช้   สื่อสารในทีม  เตรียมระหว่างสัปดาห์   ผู้นำนมสัการหาเพลงให้เหมาะสมกับหัวข้อ และ พระคำ

ทุกคนพยายามรักษาเวลา  และ คิว

2nd cycle รอบที่สองอีก  30 นาที

นมัสการ 5 นาที
เพลงจากใจ 3-5นาที
อธิษฐานวิงวอน 10 นาที
ร้องเพลงในพระวิญญาณ  ที่ประชุมมีส่วนด้วย 3-5 นาที

ท่านสามารถดู วีดีโอเพิ่มเติม ที่ ….

2. Worship with the Word prayer format   การนมัสการด้วยพระคำ

สามารถดูได้จาก การอบรม พิณและขันทองคำ โดย IHOPU Team ที่มาประเทศไทย ช่วง 3 มิย ที่ คจ พระโขนง มี วีดีโอ 1-2-3

การนมัสการด้วยพิณและขันทองคำเน้น การอธิษฐานวิงวอน -ทำไมใช้พระคัมภีร์อธิษฐานและอธิษฐานวิงวอน

ท่านสามรถดู ตัวอย่างจริงทาง https://www.youtube.com/user/THOPmb

หรือ ช่องของนิเวศอธิษฐานประเทศไทย  ทาง youtube ได้ หรือ ติดต่อ เพื่อเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ wanna.thop@gmail.com

Powered by www.477internet.com