Burn Internship 2018

  Burn Internship 2018: 13-16 เมษายน 2018 นักร้อง  นักดนตรี… [more]

Burn Internship 2018 Burn Internship 2018

เครือข่ายนิเวศอธิษฐานประเทศไทย

ปัจจุบัน มี นิเวศอธิษฐาน ที่ อธิษฐาน… [more]

เครือข่ายนิเวศอธิษฐานประเทศไทย เครือข่ายนิเวศอธิษฐานประเทศไทย

ถ่ายทอดสด สถานีอธิษฐาน

เริ่มการออกอากาศสถานนีอธิษฐาน  ตั้งแต่… [more]

ถ่ายทอดสด สถานีอธิษฐาน ถ่ายทอดสด สถานีอธิษฐาน

อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม

การอธิษฐานที่ได้รับพลังจากชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า Prayer… [more]

อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม

การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ

นอกจากห้องอธิษฐาน ทางนิเวศอธิษฐานยังออกไปในชุมชน… [more]

การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ

Powered by www.477internet.com