BFSM: School of the Word รร.แห่งพระคำ

Bangkok Forerunner School of Ministry (BFSM) Bangkok Forerunner School of Ministry (BFSM) เป็น… [more]

BFSM: School of the Word รร.แห่งพระคำ BFSM: School of the Word รร.แห่งพระคำ

การอบรม sozo

การฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการรับใช้พระเจ้าด้วย… [more]

การอบรม sozo การอบรม sozo

อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม

การอธิษฐานที่ได้รับพลังจากชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า Prayer… [more]

อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม

ห้องอธิษฐาน มค-พค. 2015

ได้ใส่ไฟล์บางไฟล์ของการนมัสการอธิษฐานสดในห้องอธิษฐาน… [more]

ห้องอธิษฐาน มค-พค. 2015 ห้องอธิษฐาน มค-พค. 2015

การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ

      นอกจากห้องอธิษฐาน ทางนิเวศอธิษฐานยังออกไปในชุมชน… [more]

การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ

Powered by www.477internet.com