Burn 4: 23-25 ตค 2015

ฝึกอบรม ผู้นำนมัสการ นักร้องเพลงเผยพระวจนะ… [more]

Burn 4: 23-25 ตค 2015 Burn 4: 23-25 ตค 2015

การอบรม sozo

การฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการรับใช้พระเจ้าด้วย… [more]

การอบรม sozo การอบรม sozo

อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม

การอธิษฐานที่ได้รับพลังจากชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า Prayer… [more]

อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม

การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ

      นอกจากห้องอธิษฐาน ทางนิเวศอธิษฐานยังออกไปในชุมชน… [more]

การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ

Powered by www.477internet.com